• Dr. Ritesh Yadav, SOE, Physics

  • Dr. Shubha R. Singh, HOD,MBA

  • Mr. Yash Raj Yadav ,COP, Pharmacy Dr. Neha Chourasia, COPS, Commerce

  • Dr. SAMIR KHAN SOE, Comm.Skill